ελιές και ελαιόλαδο σε ένα τραπέζι

Αγρο-οικολογία στην Ελλάδα: ο δρόμος του μέλλοντος

Η αγρο-οικολογία είναι μια σχετικά νέα πρακτική στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη βιώσιμη γεωργία που γεφυρώνει […]

2560 1707 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων