Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, η πρόσφατη έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με τους στόχους της για μια Ευρώπη με μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 και η συνεχιζόμενη ύφεση κορονοϊού έχουν εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και παραγωγή καθαρής ενέργειας στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής χάραξης πολιτικής και της στρατηγικής για την μελλοντική οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί οικονομική ανάκαμψη και μελλοντική ανάπτυξη.

Αρχικά, ως χώρα που ιστορικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή λιγνίτη, εξαιρετικά ρυπογόνα μορφή άνθρακα, η Ελλάδα προσανατολίστηκε πρόσφατα σε μια αλλαγή προτύπου. Αυτό αφορά την ενεργειακή πολιτική και το μείγμα παραγωγής της. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αντίθετα αποτελεί βασικό στοιχείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Η Ελλάδα ενέκρινε το νέο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (NECP) σε αρμονία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της Ε.Ε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τον Δεκέμβριο του 2019. Το NECP είναι ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επίτευξη τολμηρών ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και από διάφορα ταμεία πράσινης ανάπτυξης της Ε.Ε. Αυτό το σχέδιο οδηγεί την Ελλάδα προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δίνεται, έτσι, έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την έξυπνη και πράσινη αστική ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων πράσινων πολιτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο της αποφασιστικής απο-ανθρακοποίησης μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, είναι προφανές ότι οι τομείς της καθαρής τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν γίνει πλατφόρμες με σημαντικό επενδυτικό δυναμικό. Διαπιστώνοντας ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με ενεργειακή ανθεκτικότητα και παραγωγή καθαρής ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική προτεραιότητα. Ακόμη με την ύπαρξη των σωστών νομικών και πολιτικών πλαισίων, είναι επιτεύξιμη μία σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Γίνονται βήματα για την ενίσχυση της ικανότητας υποδομής της χώρας για να αντιμετωπίσει τη μετάβαση στο πράσινο σύστημα οικονομικής παραγωγής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει το στόχο του 35% έως το 2030 με σημαντικές επενδύσεις. Αυτές αφορούν σε παραγωγή, δίκτυα διανομής και ικανότητα αποθήκευσης με βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό .
Μια σημαντική δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα ήταν η πλήρης κατάργηση της εγχώριας παραγωγής λιγνίτη έως το 2028. Αυτό περιλαμβάνει έναν στόχο για το κλείσιμο όλων των σταθμών παραγωγής ενέργειας έως το 2023. Όπως και την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Μετάβασης Δίκαιης Ανάπτυξης για τις περιοχές παραγωγής λιγνίτη. Γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας, για την ομαλή κοινωνικοοικονομική μετάβαση medical imaging στη μετα-λιγνιτική φάση, η ανάληψη πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον επαναπροσδιορισμό και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς καινοτόμου και καθαρής τεχνολογίας. Ακόμη, η αντικατάσταση των ανθρακωρυχείων με ηλιακά πάρκα και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν επενδύσεις έως και 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΑΠΕ, με γρήγορη αδειοδότηση για περίοδο τριών ετών. Σημαντικά έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας από μεγάλες εγχώριες και διεθνείς εταιρείες βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική αναθεώρηση της υποδομής αποθήκευσης και διανομής ενέργειας, θέτοντας σταθερά θεμέλια για την πράσινη μετάβαση.

Συμπερασματικά, με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, ιδίως την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά και νομικά πλαίσια που θεσπίζονται, είμαστε βέβαιοι για ένα αναντίρρητο γεγονός. Ότι η επένδυση και η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να ωθήσουν την Ελλάδα μπροστά. Να προχωρήσει προς μια οικονομία με ενεργειακή ανθεκτικότητα και παραγωγή καθαρής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα επιτυγχάνοντας την κλιματική δικαιοσύνη.